Valberedningens förslag 2021

Valberedningens förslag till styrelse i SRSK 2021

Ordförande, 1 år omval

Peter Lind

Vice Ordförande, 1 år kvar 

Jenny Willman

Sekreterare, 2 år nyval 

Fredrik Holmberg

Kassör, 2 år omval 

Karin Grönvall

Ledamot

Anna Jönsson, 2 år nyval

Ledamot

Malou Jacobson, 2 år nyval

Ledamot

Charlotta Bergqvist, 1 år kvar

Suppleant

Annica Löfqvist , 1 år fyllnadsval

Suppleant

Marie Lind, 2 år nyval 

 

Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag och personval inför års- och fullmäktigemöten 2021

SBK har under året gått ut med information kring denna stadgeändring till alla medlemmar. Utdrag nedan från processens nya form och tider samt regler. Läs mer om det nya arbetssättet här >>

 

Utdrag från stadgarna elektronisk kopierat 2020-10-14:
Normalstadgar_rasklubb_1niva_2020 (pdf) >>

"...Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna. Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;
  • vilken funktion som avses,
  • namn,
  • en kort presentation och
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.
 

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras.

Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.

Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna...."

"