Nytt arbetssätt valberedning 2021

Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag och personval inför års- och fullmäktigemöten 2021

Notera datum: "Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna. Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag."

En ny valordning som "ställer om" arbetssättet kring valberedningens förslag samt personval har införts i normalstadgarna som började gälla den 1 juli 2020. Den nya valordningen gäller i samtliga föreningar inom Svenska Brukshundklubben.

Inför års- och fullmäktigemöten 2021 kommer alla valberedningar att behöva läsa på de nya normalstadgarna, om den nya valordningen samt planera in ett nytt arbetssätt och nya datum för sitt förslag i sitt arbete.

Detsamma gäller alla styrelser som bör kommunicera med valberedningen så att det ändrade arbetssättet och kommunikationen kring detta sker enligt normalstadgarna.

Syftet med valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att "ropa namn från golvet" under pågående års- och fullmäktigemöten. För exakta detaljer om valordningen se normalstadgarna. Vill medlem nominera förslag till personval anonymt görs detta till valberedningen innan det datum som valberedningen ska presentera sitt preliminära förslag

Följande är att tänka på under det inledande arbetet efter den nya valordningen. För exakta datum se normalstadgarna. Att vara uppdaterad på normalstadgarna är alltid en god förutsättning för medlemmar i en förening!

  • Ett preliminärt förslag från valberedningen ska presenteras för medlemmar i ett tidigare skede inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum
  • Medlemmar/delegater kan nominera ytterligare kandidater genom att skicka dem till styrelsen, innan ett utsatt datum
  • Styrelsen ska skicka lista på ev. inkomna kandidater vidare till valberedningen, innan ett utsatt datum
  • Valberedningen skickar sitt slutliga förslag till styrelsen inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum
  • Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna/delegaterna inför års-/fullmäktigemötet

Utdrag från stadgarna elektronisk kopierat 2020-10-14:
https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/stadgar_policyer/Normalstadgar%20gällande%20from%202020-07-01/normalstadgar_rasklubb_1niva_2020-06-13.pdf

"... § 10 VALBEREDNING
Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie årsmöte enligt §§ 8–9 samt val av ordförande för ordinarie årsmöte.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år.
Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte.
Om rasklubbsstyrelsen så beslutar kan valberedningen ges möjlighet att närvara vid sammanträde.
Valberedningens förslag till val ska överlämnas till rasklubbsstyrelsen senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.
Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.
Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna. Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;
  • vilken funktion som avses,
  • namn,
  • en kort presentation och
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.
 

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras.

Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.

Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna.

Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, ansöka hos förbundsstyrelsen om en extra nomineringsperiod.

Den extra nomineringsperioden ska ha en start- och sluttid och meddelas medlemmarna senast tre dagar före starttiden. Den extra nomineringsperioden ska avslutas senast tre dagar före ordinarie årsmöte.

Valberedningen äger vidare rätt att besluta om öppning av nomineringen under pågående årsmöte. Sådant beslut får endast fattas om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra de val som ska ske enligt § 7 mom. 3 p. 14–15.

..."
 

Mer om ändringen här (brukshundklubben.se >>

Frågor och svar kring de nya reglerna här (rasklubb) >> 

Normalstadgar för rasklubb med en nivå >> 

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå>>