VERKSAMHETSPLAN 2019

Styrelsen gick inför 2016 ifrån den tidigare modellen med mer generella mål för verksamheten och istället valt att fokusera på mer specifika mål. Dessa mål är uppsatta utefter en strävan efter att öka och bibehålla vårt medlemsantal, främja vår avel samt främja våra tävlingsframgångar och tjänstehundsverksamhet. Målen kommer att kontinuerligt följas upp med hjälp av en handlingsplan som kommer finnas tillgänglig för samtliga medlemmar på vår hemsida. Målen kan vid en första anblick verka få till antalet, dock ingår det i dessa huvudmål en hel del delmål, däribland de olika sektorernas verksamhetsplaner och mål med 2019.

Rapportering av 2018

Dessa bakgrundsfaktorer är redovisade i ”Verksamhetsberättelsen 2018”. Styrelsen har identifierat några mer specifika faktorer som ligger till grund för framtagning av våra mål med verksamheten.

Syfte med SRSK

Svenska Riesenschnauzerklubbens - SRSK – övergripande syfte är att skapa gemenskap kring vårt intresse för riesenschnauzer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper

Framgångsfaktorer

Våra framgångsfaktorer ska bygga på:

-     Långsiktighet
-     Öppenhet

Mål 2019

- Att antalet medlemmar ökar

- Att antalet tävlingsstarter ökar

- Att det vid Bruks- och IGP-SM 2019 finns deltagare i varje gren

- Att antalet utställda samt exteriörbeskrivna hundar ökar

- Att en högre andel av våra hundar deltar vid mentalbeskrivning

Dessa mål kommer att löpande följas upp under året

 

Handlingsplan

Aktivitet

Ansvarig

Närvara vid mässor/event

 LO samt Styrelsen/ Tävlingskommittén

Riesenlägret

Lägerkommittén

Utforma underlag för fritt medlemskap för nya medlemmar

 Styrelsen

Uppdatera informationsblad om SRSK samt ta fram separat infoblad om ”hur du blir medlem” att ge till uppfödare/valpköpare

Infokommittén

Fortlöpande informera om SRSKs utbildningsfond

Styrelsen

Fortsatt revidering av hemsidan

 Styrelsen och kommittéer 

 

 

Verka för en ökning av antalet utställda samt exteriörbeskrivna hundar 

 Utställnings ansvarig

Halvårsredovisning av 

ekonomi

Kassör

Arbeta fram en plan och underlag för att knyta sponsorer till SRSK.  sponsorssponsors avtalet 

Informations kommittén